المستجدات
  • August 01, 2022 - Postman Collection (MAH,Logistic,Dispensers)

  • August 10, 2021 - Serialisation Implementation User Guide

  • March 22, 2022 - Technical Guide for Dispensers V2.0

  • May 5, 2022 - Technical Guide for Onboarding V0.5

  • July 6, 2022 - B2B Onboarding Test Scenarios V2.0

  • June 8, 2022 - Technical Guide for Logistics V3.0

  • October 10, 2022 - Medical Stores Onboarding Workshop